Kdo je přihlášený

Právě připojeni - hostů: 5 

Počítadlo

mod_vvisit_counterDnes70
mod_vvisit_counterVčera80
mod_vvisit_counterTento týden70
mod_vvisit_counterTento měsíc1015
mod_vvisit_counterCelkem227527
Stavební bytové družstvo Moravská Třebová - netfirmy.czBytová výstavba a byty - netfirmy.cz
 
Informační deska PDF Tisk Email

 

                                                                           sbd-ho

 Hlavní menu --->  Kontakty --->  Jednotliví pracovníci

  


Shromáždění delegátů proběhne v průběhu března 2021 formou per rollam.

 

Podmínky pro rozhodování shromáždění delegátů per rollam:

 Mimo zasedání může být rozhodováno o všech záležitostech spadajících do působnosti shromáždění delegátů.

 Představenstvo zašle návrh rozhodnutí na adresu delegátů uvedenou v seznamu delegátů a uveřejní jej na informační desce družstva. Návrh musí obsahovat text navrhovaného rozhodnutí a jeho odůvodnění, podklady potřebné pro jeho přijetí nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se má delegát vyjádřit. Lhůta k vyjádření činí 15 dnů od doručení návrhu.

 K platnosti hlasování se vyžaduje písemné vyjádření souhlasu nebo nesouhlasu delegáta družstva s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo vyjádření učiněno, opatřené vlastnoručním podpisem delegáta na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí. Za delegáta může hlasovat náhradník. Nedoručí-li delegát družstva představenstvu svůj souhlas s návrhem usnesení ve lhůtě 15 dnů od doručení návrhu delegátu, platí, že nesouhlasí (toto pravidlo vyplývá z § 654 ZOK). Jakákoli doplnění, podmínky nebo jiné výhrady na vyjádření, se považují za vyjádření nesouhlasu.

 Rozhodnutí se přijímá většinou hlasů všech delegátů družstva. Rozhodnutí je přijato dnem, v němž uplynul poslední den lhůty stanovené pro doručení vyjádření družstvu, bylo-li dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí.

 Představenstvo oznámí delegátům družstva výsledek hlasování a v případě přijetí usnesení jim oznámí též celý obsah přijatého usnesení (podle § 655 ZOK stejným způsobem jako ke svolání členské schůze).

 

Výzva k rozhodnutí „per rollam“ delegátů

 

Stavební bytové družstvo Moravská Třebová

IČO: 00045683, se sídlem Svitavská 1189/23, Moravská Třebová

reg. v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod zn. DrXXVI 77

 (dále jen „družstvo“)

  

Vážení delegáti družstva,

vzhledem k současné mimořádné situaci ohrožení zdraví koronavirem (SARS CoV-2) na území ČR a s tím souvisejícími mimořádnými opatřeními, není možné konat prezenčním způsobem shromáždění delegátů družstva.

Ustanovení § 18 odst. 2 a § 19 zákona č. 191/2020 Sb. ve spojení s ustanovením § 652 a násl. ZOK za podmínek schválených představenstvem družstva dne 15. února 2021 za této situace umožňuje rozhodovat mimo zasedání v písemné formě (per rollam).

Z toho důvodu se na Vás obrací představenstvo družstva s následujícím návrhem rozhodnutí:

 

Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Moravská Třebová:

 

1.      Schvaluje výroční zprávu představenstva za rok 2019.

2.      Schvaluje roční účetní závěrku k 31. 12. 2019.

3.      Schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 podle předloženého návrhu.

 

 

 

Odůvodnění: Z důvodu mimořádného opatření vlády ČR nemohlo být uskutečněno jednání Shromáždění delegátů SBD v řádném termínu 1. června 2020 ani v náhradním termínu 12. října 2020. Proto představenstvo družstva na svém jednání dne 15. 12. 2020 opakovaně projednalo a schválilo řádnou účetní závěrku k 31. 12. 2019 a rozhodlo o převedení částky ve výši +392.289,41 Kč (po zdanění) na nerozdělený zisk, dokud Shromáždění delegátů neschválí řádnou účetní závěrku a nerozhodne o rozdělení zisku. Kontrolní komise provedla kontrolu hospodaření včetně vypracování Zprávy o prověrce roční účetní závěrky za rok 2019 s výrokem „bez výhrad“. Tato zpráva je uložena v kanceláři SBD pro potřeby delegátů.

 Protože ani v současné době není možné uskutečnit jednání shromáždění delegátů družstva řádným způsobem a není pravděpodobné, že by se mohlo uskutečnit v nejbližší době, rozhodlo představenstvo družstva dostát zákonné povinnosti na základě využití Zákona č. 191/2020 Sb. a uskutečnit jednání formou per rollam.


   Příští termíny jednání představenstva: 19. dubna, 17. května.


 Včasné neoznámení podnájmu bytu nebo garáže správci domu je hrubým porušením zákonných povinností vlastníka či nájemce, které je dle platného Ceníku spojeno s uhrazením zvýšeného poplatku 5000 Kč.  


ss 

 

 

Velikost písma

Anketa

Využijete SIPO pro platbu nájemného?
 

Přihlášení uživatele