Výročí 60 roků od vzniku SBD v Moravské Třebové.

Psal se rok 1960. Bylo krátce po období velkých politických i hospodářských změn. Oblast Moravské Třebové byla přesunuta ze správního území jižní Moravy do Východočeského kraje pod krajské město Hradec Králové. V Moravské Třebové byl zrušen okres a novým okresním městem se staly Svitavy. Slučovaly se podniky a organizace. Hedvábnický textilní průmysl, který byl rozdělen do pěti oblastí (Silka v Liberci, Hedva v Mor. Třebové, Atlas v Zábřehu, Brokát v Rýmařově a Závody 1.mája v Liptovském Mikuláši), byl celý sloučen pod správu n.p. Hedva Mor. Třebová. Vznikl tak velký podnik a s tím i potřeba bydlení pro nové zaměstnance.

Bytová výstavba (stejně jako vše ostatní) byla přísně plánována do pětiletých období – známých "pětiletek". Bylo centrálně stanoveno kolik bytů se vybuduje a kde se vybudují. Kvóty pro výstavbu bytů byly rozdělovány podle důležitosti průmyslových odvětví a textilní průmysl nepatřil na žebříčku důležitosti k těm významným. Stavební podniky stavěly tzv státní byty. Jednalo se o byty 2+1 plochy cca 60 m2 se stanoveným limitem nákladů a stanoveným nájmem. Byty přidělovala příslušná komise města a byl jich neustálý nedostatek. Ke zlepšení situace měl pomoci zcela nový zákon o družstevní bytové výstavbě. Zatímco dosud veškeré náklady výstavby nesl stát, počítal tento nový zákon s finanční spoluúčastí budoucích uživatelů. Náklady na pořízení bytu byly rozděleny do tří skupin. Stát financoval pouze třetinu nákladů, druhou třetinu musel složit člen ve formě tzv členského podílu a poslední třetinu půjčila novému družstvu banka na výhodný 1% úrok se splatností 40 let. Dále bylo určeno, že při každé další státní výstavbě musí být část bytového fondu (cca 20-25%) budována touto novou družstevní formou.

V roce 1960 byla Mor. Třebové přidělena výstavba státních bytů na ulici Dr. Janského. V této souvislosti bylo nutno zajistit výstavbu osmi bytů družstevní formou (a k tomu založit bytové družstvo). Iniciativu převzalo vedení n.p.Hedva. Zájemců bylo hodně, ale jakmile se dozvěděli podmínky, zájem rychle opadal. Stanovený členský podíl 25.000 Kčs tehdy znamenal více než dvouroční plat, neboť průměrný plat činil 950 – 1050 Kčs měsíčně. Mimo to bylo nutno podepsat závazek na odpracování stovek hodin. Ale opět pomohlo vedení Hedvy, které poskytlo zájemcům bezúročnou půjčku a družstvu bezúplatnou pomoc dopravou a mechanizací. Tak se podařilo sehnat osm zájemců. Byly to rodiny Beránkova, Blaženínova, Tláskalova, Hlaváčova, Jílkova, Šlahařova, Podlouckých a Štěpánova. Avšak pro založení družstva bylo potřeba nejméně 12 členů. Po zjištění, že v Jevíčku jsou 4 zájemci (Šponerovi, Redovi, Továrkovi a Zacharovi) ve stejné situaci, rychle došlo k dohodě. Ustavující schůze se sešla 9. 6. 1960 a 28. 9. 1960 bylo zapsáno do podnikového rejstříku Okresního soudu v Hradci Králové Stavební bytové družstvo při n.p. Hedva Moravská Třebová. Předsedkyní byla zvolena paní Beránková. Město převedlo družstvu bezúplatně pozemek na ulici Dr. Janského a mohlo se začít stavět. Během výstavby došlo k důležité změně. Dům byl původně projektován a stavěn pro vytápění na pevná paliva (více komínů, sklepy na palivo). Před dokončením v r.1962 započal závod MORA Olomouc vyrábět kotle pro vytápění na svítiplyn. Podařilo se zajistit z první výrobní série 8 ks těchto kotlů a instalovat je do bytů. A tak Vánoce 1962 slavili již družstevníci v novém bytě vytápěném tehdy populárním svítiplynem. Do nových bytů se stěhovali i čtyři členové v Jevíčku. Bylo nutné stanovit výši nájemného v nových bytech. Nájemné ve státních bytech stejné velikosti (2+1 cca 60 m2) činilo tehdy 70 Kčs měsíčně. U družstevních bytů bylo ale nutné do nájmu započítat také splátku poskytnutého úvěru (cca 110 Kčs) a také již započítat fin. částku cca 70 Kčs do fondu oprav (ani jedna z těchto položek se v nájmeném státních bytů nevyskytovala). Takže nájemné činilo 250 Kčs měsíčně, což byla tehy čtvrtina měsíčního platu(!). Tento rozdíl nájmů trval dlouhá léta a terprve v posledních letech, kdy začíná docházet k plošnému navyšování nájemného komunálních bytů, se nájemné obou typů bytů postupně vyrovnává.

V roce 1963 byla zahájena další družstevní výstavba domu s 18-ti byty, opět na ulici Dr. Janského. Předsedkyní družstva byla zvolena paní Viktorínová. Dům byl předán do užívání v roce 1965. Poté se začala výstavba družstevních bytů rychle rozvíjet. Začaly se stavět 3 domy po 16-ti bytech na ulici Tovární. Podle úspěšného příkladu Hedvy počaly podniky v Mor. Třebové zakládat družstva pro výstavbu bytů pro svoje zaměstnance. Tak vznikla družstva při n.p. Rostex, MŠLZ, ČSAD, Metra, Kras, OVHS, OSP, která stavěla byty na ul. Zahradnické, Sluneční, K.Čapka, P.Bezruče,... V roce 1974 pak došlo (pod heslem: "jedno město - jedno družstvo") ke sloučení všech bytových družstev do SBD při n.p. Hedva Moravská Třebová. Zatímco do roku 1965 bylo předáno 26 bytů, v dalších pěti letech to bylo 126 bytů a v dalších již 258 bytů.
V roce 1976 požádali zástupci SBD Jevíčko (po odsouhlasení členskou schůzí), abychom převzali do vlastnictví jejich družstvo, což se realizovalo 31. 8. 1976. V této souvislosti také bytovku se 6-ti byty v Jaroměřicích, celkem to bylo 60 bytů. Na ulici Nové Sady se postavilo 12 družstevních rodinných řadových domů. Dále 32 bytů na ul. Dukelská, 24 na ul. Svitavská, 32 na ul. Západní, 48 bytů v 8 domech po 6-ti bytech na ul. Nerudova, 3x16 bytů v Sušicích a 3x32 bytů na ul. Západní, 3 domy se 48 byty na ul. Alšova a 2 domy se 40 byty Pod Hamry. Vedení staveb bylo již na profesionální úrovni, některé stavby stavěly stavební organizace nebo podniky pro družstvo za vydatné pomoci brigád členů.

Počátkem 80 let přišla do Moravské Třebové opět dodavatelská výstavba. V rámci této výstavby bylo realizováno 198 družstevních bytů. Z toho 104 + 30 na ulici Jiráskova a 64 bytů na ulici Holandské, vše v Moravské Třebové. O další byty pro Moravskou Třebovou se zasloužil i bývalý podnikový ředitel Hedvy Ing. Oldřich Ploc, který využil své známosti s ředitelem Pozemních staveb Karlovy Vary a po dohodě se SBD a MěNV a po vyřízení ostatních náležitostí je pozval, aby v letech 1986–1989 zde mimo jiné postavily 192 družstevních bytů. Z důvodů špatných zakládacích podmínek musely být domy postaveny na „pilotech“, na což byl poskytnut zvláštní státní příspěvek.

Poslední svépomocná výstavba byla v Moravské Třebové v letech 1988–1991 bytovka s 16 byty na ulici Svitavská a v Jevíčku bytovka s 24 byty na ulici Brněnská. Tímto skončila svépomocná a družstevní výstavba v naší republice, protože skončilo poskytování státní podpory na družstevní bytovou výstavbu. Výsledek se projevil hned příští rok, neboť místo 50.000 bytů předáváných ročně byla zahájena výstavba 5.000 bytů a další rok 6.000 bytů. Jaký dopad mělo toto opatření na průmysl, který souvisel s výstavbou a provozem bytu (stavební materiál, okna, dveře, nábytek, sanita, bytový textil, elektrospotřebiče a další) si každý může dovodit sám. Takže nezbylo jiné řešení, než výstavbu bytů znovu finančně podporovat. Byla odsouhlasena částka 300.000 Kč na byt + cca 50.000 Kč na ZTV (základní technickou vybavenost). Tato částka však již ale není určena družstvům, ale obcím. Tím skončila výstavba družstevních bytů v České republice. Počtu 50.000 ročně předávaných bytů se od té doby již nikdy nedosáhlo.

 Za dobu své činnosti do konce roku 1990 bylo postaveno a předáno do užívání 1.362 bytů, z toho 1.198 v Moravské Třebové, 158 v Jevíčku a 6 v Jaroměřicích. Od roku 1965 do roku 1990 bylo předáváno v průměru více než 50 družstevních bytů ročně. Postavené družstevní domy výrazně změnily vzhled měst Moravské Třebové a Jevíčka a bez nich bychom si je již nedovedli představit. Za dobu existence družstva byli zvoleni tři předsedové: Od vzniku v roce 1960 do roku 1963 to byla paní Beránková Aloisie, další do roku 1965 paní Viktorínová Ludmila, další až do roku 2011 pan Jílek Josef. V současné době je předsedou představenstva Ing. Jílek Josef (ml.). Sídlo družstva v letech 1960–1970 bylo v bytech funkcionářů, 1971–1975 v propůjčené kanceláři na PŘ Hedva, 1976–1989 v propůjčené kanceláři v suterénu domu Dukelská 61, 1990-2012 v zakoupeném domě Lanškrounská 72. Nyní sídlí družstvo v přízemí bytového domu na ul. Svitavské 1189/23.

Od počátku družstvo spolupracovalo se stavebními techniky. Byli to zejména pan Koštěk, Ing. Huryta a zejména pak Ing. Hromádko, Ing. Vlk a pan Janíček. Tito v předstihu a v úzké spolupráci s odborem výstavby města připravovali další výstavbu bytů. Přípravu a realizaci svépomocné výstavby bytů zajišťoval Ing. Filip a organizačně zastupuje Jevíčko od počátku Mgr. Malý. Další spolupracovníci družstva, kteří se zvláště podíleli na organizaci a vedení velkých staveb, byli pánové Rozbořil, Čujan a Partika. Dále to byly stovky členů, kteří odpracovali ve svém volném čase desetisíce hodin na stavbách svépomocí postavených domů pro bydlení svých rodin.
Od ukončení výstavby družstvo zajišťuje správu, údržbu a modernizaci bytů ve vlastnictví, bytů bývalých členů i jiných vlastníků, které má ve své správě. Celkem spravuje SBD 1.322 bytů a nebytových prostor. Na nájemném se ročně vybírá více než 20 mil. Kč. Na údržbu, opravy a modernizaci domů se každoročně vynakládají více než 3 mil. Kč. Celou svojí činností za 60 let existence pomáhá družstvo k zajišťování jedné z nejdůležitějších potřeb občanů, kterou bydlení určitě je.

© 2020 -  Ing. Josef Jílek, předseda představenstva SBD